CaffeGiorno
“Łyk mocnej ,czarnej kawy, pełnej aromatu
Przywraca życie człowiekowi. A człowieka światu.”
Guillaume Massieu
Regulamin sklepu.

Informacje ogólne

 • Sklep internetowy www.caffegiorno.pl  oraz marka CAFFE GIORNO jest własnością firmy: AMPAL Ryszard Bednorz

Miroszowice 19 R
59-300 LUBIN
NIP: 692-126-25-60
Nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0201 9850 w BGŻ S.A. o/Lubin

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

przez Wójta Gminy Lubin pod numerem 001629

Telefon: +48 502 62 95 33

Mail: sklep@caffegiorno.pl  lub ampal@interia.pl 


 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.caffegiorno.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 • Wszystkie ceny w sklepie www.caffegiorno.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie, bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 • Zawartość sklepu nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.


Zamówienia

 • Zamówienia należy składać poprzez sklep internetowy www.caffegiorno.pl
 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, co sklep zaznacza na stronie, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 3 tygodni (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji). W szczególnych sytuacjach zamówienia realizowane są w terminie podanym w koszyku.
 • Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto w sklepie.
 • Jeśli życzycie sobie Państwo otrzymać fakturę VAT proszę o podanie potrzebnych danych.
 • Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów.

Koszt i forma dostawy

 • Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Ekspresy do kawy wysyłamy wyłącznie firmą kurierską. Przy składaniu zamówienia proszę podać numer telefonu kontaktowego dla kuriera.
 • Koszt dostawy Pocztą Polską:

  Waga brutto

  Cena brutto przesyłki  do 1kg

  9,50 zł

  do 2kg

  11,00 zł

  do 5kg

  13,00 zł

 • Koszt dostawy kurierem UPS wynosi 21 zł.
 • Dopłata za pobranie wynosi 4 zł w każdej z form przesyłki.
 • Przy zamówieniu na kwotę większą niż 400 zł dostawa GRATIS w całej Polsce, bez względu na formę płatności.
 • Stawki za ewentualne wysyłki za granicę ustalane będą indywidualnie dla każdego zamówienia.


Formy płatności

 • Przyjmujemy następujące formy płatności:
  • gotówką przy odbiorze zamówienia (pobranie)
  • przelew na konto bankowe (przedpłata),
  • płatności w systemie PayU  (w tym płatności kartą kredytową)

Klient dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia.

 • W przypadku przedpłaty (przelew zwykły) towar wysyłamy najpóźniej kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności.
 • Przedpłata za pośrednictwem systemu PayU znacząco przyspiesza transakcję. Potwierdzenie płatności w tym przypadku trafia do sklepu w przeciągu kilku minut od dokonania transakcji. 
 • System PayU umożliwia dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych. Stosowany w sklepie moduł Protected Payment oznacza dokonywanie weryfikacji posiadacza kart w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany poprzez mail.
 • W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o dużej wartości, lub odroczenia wysyłki i magazynowania towaru sprowadzanego tylko na zamówienie może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.


Reklamacje i zwroty

 • Klient ma 14 dni na poinformowanie o odstąpieniu od zakupu towaru z naszego sklepu - zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku "Ustawa o prawach konsumenta" 
 • Prosimy o zwrot towaru poprzez odesłanie w oryginalnym fabrycznym opakowaniu, w stanie kompletnym i nie używanym, wraz z dowodem zakupu. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki.
 • Nie odbieramy towarów odsyłanych za pobraniem. Zwrot kwoty równej cenie towaru (z wyłączeniem kosztów przesyłek w obie strony oraz opłat transakcyjnych) nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez klienta.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu i braku towarów będą rozpatrywane w terminie 7 dni.


Bezpieczeństwo

 • Firma CAFFE GIORNO oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


Warunki gwarancji

 • Gwarancja jakości na sprawne działanie sprzętu udzielana jest przez sklep CAFFE GIORNO, zwany dalej Gwarantem na okres 12 miesięcy liczony od daty zakupu.
 • Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad produktu określonych w treści niniejszej gwarancji, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych urządzeniu a naprawy wykonane są wyłączenie przez Autoryzowany punkt wskazany przez CAFFE GIORNO.
 • Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedawcy, dowodu zakupu, czytelnego podpisu Sprzedawcy i Kupującego, jak również z poprawkami i skreśleniami.
 • W przypadku zgody Gwaranta na naprawę, sprzęt należy dostarczyć do wskazanego przez Gwaranta serwisu na koszt użytkownika.
 • Naprawa sprzętu zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych lub w możliwie najbliższym terminie, jeżeli naprawa uzależniona będzie od dostarczenia części przez producenta.
 • Kupujący ma prawo domagać się wymiany sprzętu na wolny od wad jeżeli w określonym w gwarancji terminie ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia osoby reprezentującej Gwaranta nie można usunąć.
 • W przypadku sprzętu przecenionego, użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany sprzętu.
 • Gwarant ma prawo odmówić wymiany, jeżeli stwierdzone zostaną jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne i chemiczne oraz świadczące o nieprawidłowym użytkowaniu i konserwacji sprzętu,
 • Ekspres do kawy nie podlega wymianie zwłaszcza, gdy użytkownik stosował kapsułki inne niż wskazane przez Gwaranta.
 • Naprawa sprzętu, wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt (instalacja i podłączenie sprzętu, konserwacja, płukanie), wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz regulacja urządzenia.
  • Usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją obsługi, niedbalstwa a także powstałe w skutek naturalnego zużycia,
  • Uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia),
  • Nie podlegają gwarancji elementy z plastiku oraz przebarwienia, odpryski, pęknięcia, zarysowania i wgnioty,
 • W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego użytkownika (np. brak wady, niewłaściwa obsługa urządzenia, usterka nie objęta gwarancją) Gwarant odmawia wykonania naprawy, przedstawiając jednocześnie użytkownikowi uzasadnienie zajętego stanowiska. W takim przypadku naprawa sprzętu użytkownika zostanie wykonana odpłatnie – poza udzieloną gwarancją.
 • Użytkowanie:
  • produkty sprzedawane przez CAFFE GIORNO przeznaczone są do użytku domowego, chyba że w gwarancji zaznaczono inaczej. Użytkowanie sprzętu do innych celów powoduje utratę gwarancji.
  • Gwarancją nie są objęte produkty wykorzystywane w gastronomii, do celów komercyjnych lub wykorzystywane bezpośrednio przy świadczeniu usług lub produkcji. Gwarancja obejmuje urządzenia wykorzystywane w biurach  przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych.
 • Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie K.C.

Opłaty za przedłużenie gwarancji

Standardowa gwarancja udzielana przez CAFFE GIORNO obejmuje okres 12 miesięcy i jest udzielana bezpłatnie. Na wyraźne życzenie Klienta gwarancja może ulec wydłużeniu maksymalnie jednak o 24 dodatkowe miesiące. Dodatkowa opłata za każdy rok wynosi 7,7% wartości brutto danego produktu. Kupujący może skorzystać z opcji wydłużenia gwarancji w terminie trzech miesięcy od daty zakupu i po dokonaniu dodatkowej opłaty na rzecz gwaranta.


Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie caffegiorno.pl opisanych szczegółowo na stronie sklepu.
 • Firma CAFFE GIORNO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie caffegiorno.pl opisanych szczegółowo na stronie Sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.